You are currently viewing Vem betalar husbesiktningen?

Vem betalar husbesiktningen?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Husbesiktning

En noggrann husbesiktning är i många fall ett måste om man vill vara säker på att ens intressen tillvaratas. Detta gäller såväl köpare som säljare. Men vem är det egentligen som betalar?

Den svenska lagstiftningen kring bostadsöverlåtelser är i många fall strikt reglerad när det gäller ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare. Undersökningsplikten är i detta hänseende väldigt omtalad. Den innebär att man som bostadsköpare aldrig har någon laglig grund för att klaga på den sorts fel som skulle ha upptäckts vid en noggrann granskning av alla synliga eventuella fel.

För att såväl köpare som säljare och eventuell mäklare i egenskap av mellanhand ska känna sig trygga är det därför en bra idé att utföra en överlåtelsebesiktning.

Men vem är det som ska betala för att husbesiktningen faktiskt blir utförd?

Säljaren står vanligtvis för kostnaden

När man anlitar en privat aktör för att utföra en överlåtelsebesiktning så är utgångspunkten alltid att betalningsansvaret hamnar hos den som beställt besiktningen. Detta är en följd av den allmänna avtalsrättsliga principen att ansvar i civilrättsliga frågor endast kan uppstå mellan kontrakterande parter.  Det ligger även i sakens natur att det endast är den som har tillträde till bostaden som kan ge en besiktningsman tillåtelse att faktiskt utföra en husbesiktning.

Därför är det allra vanligast att det är just säljaren som beställer och betalar för husbesiktningen. Särskilt då många säljare upplever att det helt enkelt känns bra att kunna säga att man spelar med öppna kort gällande bostadens skick och köparens förväntningar.

Däremot är det inget som hindrar personer att sinsemellan komma överens om att fördela kostnaderna eller på egen hand axla kostnaderna. Och om man som köpare hamnar i den situationen att säljaren inte är intresserad av att betala för en överlåtelsebesiktning är det definitivt en bra idé att överväga att erbjuda sig att stå för kostnaderna.

Överlåtelsebesiktning är alltid en bra idé

Som säljare utgör en överlåtelsebesiktning en bra utgångspunkt för vilka utfästelser och påståenden om bostadens skick som man känna sig trygg med att göra. I egenskap av köpare ger det även en bra inblick i bostadens nuvarande skick och eventuella åtgärder som kan aktualiseras i framtiden.

Genom att välja en neutral och godkänd besiktningsman kan alla inblandade vara säkra på att allting sker på rätt sätt. Besiktningsutlåtandet blir även ett dokument som både köpare och säljare kan falla tillbaka på och använda som grund gällande såväl skick som ansvarsfrågor.

Viktigt att besiktiga i rätt skede

När det kommer till bostadsöverlåtelser så är det i ett rättsligt hänseende ofta väldigt viktigt att säkerställa så besiktningen genomförs innan köpekontrakt och eventuellt köpebrev har undertecknats.

Samtidigt kan man som köpare såklart i efterhand ordna en husbesiktning om man av andra skäl vill få en bättre inblick i bostadens skick och vilka åtgärder som kan behöva utföras.

Oavsett hur man ser på saken så ger en seriös överlåtelsebesiktning ett avsevärt mycket bättre underlag för att bedöma bostadens skick, värde och förutsättningar.

När ni kontaktar oss så tar ni ett första steg mot att säkerställa en ändamålsenlig husbesiktning.